Zarejestruj się

(będzie używany jako nazwa użytkownika)

Przywitanie w Serwisie Iscar Poland Sp. Z o.o. E-Commerce

Witamy w Serwisie Iscar Poland Sp z o.o. E-Commerce („Serwis”). Dziękujemy za zainteresowanie wyrobami Iscar.

Serwis jest udostępniany Państwu z zastrzeżeniem poniższych „Warunków użytkowania”, które po zaakceptowaniu będą stanowić prawnie wiążącą umowę między Państwem a Iscar Poland Sp z o.o. W „Warunkach użytkowania” „Iscar” oznacza Iscar Poland Sp z o.o., jej jednostki zależne, stowarzyszone, spółki holdingowe i wszelkie inne osoby prawne na całym świecie, które w całości lub w części znajdują się w posiadaniu lub pod wspólną kontrolą albo są posiadaczami Iscar.

Mogą Państwo korzystać z Serwisu pod warunkiem zaakceptowania wszystkich poniższych postanowień. Możemy zmienić, zaktualizować lub w inny sposób zmodyfikować, w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia, dowolny lub wszystkie z „Warunków użytkowania”, warunków i/lub postanowień zawartych w Serwisie. Prosimy o okresowe sprawdzanie treści „Warunków użytkowania” pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z Serwisu lub dowolnej jego części po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w „Warunkach użytkowania” oznacza akceptację tych „Warunków użytkowania” i wszelkich późniejszych zmian. Każda taka zmiana staje się automatycznie ważna i możliwa do wyegzekwowania w momencie pierwszego wyświetlenia jej przez nas w Serwisie.

Z wyjątkiem przypadku kolizji praw „Warunki użytkowania” mają pierwszeństwo przed Terms and Conditions of Sale. Jeśli są Państwo związani odrębną i niezależną, ważną umową pisemną z Iscar, „Warunki użytkowania” nie unieważniają postanowień zawartej umowy.

Zmiana, modyfikacja, anulowanie, uzupełnienie lub odstępstwo od „Warunków użytkowania” nie mogą zostać dokonane na podstawie postępowania stron. „Warunki użytkowania” zostaną zmienione lub zmodyfikowane wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Iscar Poland Sp z o.o.

Jeśli nie zgadzają się Państwo ze wszystkimi warunkami niniejszego dokumentu, prosimy o opuszczenie Serwisu bez korzystania z niego.

Opis Usługi i korzystanie z Serwisu

Nasz Serwis zapewnia użytkownikom łatwy dostęp do informacji o naszych wyrobach w celu zamawiania wszelkich wyrobów, które są wymienione w Serwisie, a także w celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących naszej oferty i usług, z zastrzeżeniem „Warunków użytkowania” oraz warunków określonych powyżej i poniżej (dalej: „Usługi”).

Prawa autorskie, znaki towarowe i prawa własności

Informacje zawarte i/lub wymienione na tych stronach, w tym między innymi wszystkie patenty, znaki towarowe, zarejestrowane znaki towarowe, prawa autorskie, logotypy, nazwy handlowe, rysunki, zdjęcia, projekty, nazwy, materiały, treści, programowanie, bazy danych informacji, zasoby, linki, opisy zasobów internetowych i wszelkie inne dokumenty lub szczegóły, z których mogą pochodzić jakiekolwiek prawa zastrzeżone i/lub prawa własności intelektualnej, są wyłączną i całkowitą własnością Iscar Poland Sp z o.o.

O ile nie określono wyraźnie inaczej i nie wydaliśmy zgody w formie pisemnej, żadna część wymienionych informacji nie może być powielana, kopiowana, odtwarzana, rozpowszechniana, wykorzystywana do tworzenia dzieł pochodnych, zmieniana lub w inny sposób wykorzystywana do dowolnego celu, w całości lub częściowo, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Iscar Poland Sp z o.o. Bez naruszania ogólnego charakteru informacji wymienionych powyżej, żadna z nazw, patentów i znaków towarowych Iscar, zarejestrowanych lub niezarejestrowanych, nie może być używana bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Iscar i w żadnym wypadku nie może być wykorzystywana w sposób, który może wprowadzać w błąd i/lub powodować pomyłki, i/lub prowadzić do nich.

W żadnym wypadku jakakolwiek licencja, pozwolenie, prawo lub udział dowolnego rodzaju nie są przyznawane komukolwiek korzystającemu z Serwisu ani też zakup jakiegokolwiek wyrobu lub korzystanie z jakiejkolwiek usługi pochodzących od nas nie oznacza, że są Państwo w jakikolwiek sposób uprawnieni do wymienionych praw.

Naruszenie któregokolwiek z przedstawionych postanowień jest wyraźnie zabronione przepisami prawa oraz może skutkować surowymi sankcjami cywilnymi i karnymi. Osoby naruszające mogą podlegać postępowaniu sądowemu w maksymalnym zakresie dozwolonym przepisami prawa.

Powyższa informacja dotyczy wszelkich stron, które są lub mogą znajdować się w Serwisie i/lub być połączone z Serwisem Iscar, niezależnie od umieszczenia na nich „Noty o prawach autorskich ©”, „Informacji o znaku towarowym™” czy też „Informacji o zarejestrowanym znaku towarowym ®”. Otrzymanie niniejszej strony HTML lub jakiejkolwiek innej strony, na której znajduje się link do tej strony, będzie uznawane za akceptację podanych warunków bez żadnych zastrzeżeń.

Hiperłącza

Nasz Serwis może zawierać linki do innych serwisów lub zasobów. Ponieważ nie możemy być odpowiedzialni za żaden z tych serwisów oraz nie mamy kontroli nad żadnym z nich, w tym między innymi nad ich treściami, niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że Iscar nie jest i nie będzie odpowiedzialna za żaden z tych serwisów, w tym między innymi za ich dostępność, treści, rodzaj oferowanych przez nie usług, reklamę i/lub wyroby w nich zawarte oraz za ich formę. Przyjmują Państwo również do wiadomości i zgadzają się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody i/lub straty, pieniężne bądź niepieniężne, spowodowane lub rzekomo spowodowane w wyniku korzystania z tego rodzaju treści, towarów bądź usług dostępnych w tych serwisach lub zasobach bądź albo polegania na nich bądź za ich pośrednictwem albo w związku z korzystaniem z nich lub poleganiem na nich.

Nasz Serwis może zawierać linki do innych serwisów lub zasobów. Ponieważ nie możemy być odpowiedzialni za żaden z tych serwisów oraz nie mamy kontroli nad żadnym z nich, w tym między innymi nad ich treściami, niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że Iscar nie jest i nie będzie odpowiedzialna za żaden z tych serwisów, w tym między innymi za ich dostępność, treści, rodzaj oferowanych przez nie usług, reklamę i/lub wyroby w nich zawarte oraz za ich formę. Przyjmują Państwo również do wiadomości i zgadzają się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody i/lub straty, pieniężne bądź niepieniężne, spowodowane lub rzekomo spowodowane w wyniku korzystania z tego rodzaju treści, towarów bądź usług dostępnych w tych serwisach lub zasobach bądź albo polegania na nich bądź za ich pośrednictwem albo w związku z korzystaniem z nich lub poleganiem na nich..

Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru powyższego, zobowiązują się Państwo w szczególności do nietworzenia żadnych bezpośrednich lub pośrednich linków do naszego serwisu bez uzyskania naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Dokładność i dostęp

Wszystkie informacje, w tym bez ograniczeń dane, liczby, specyfikacje i nazwy zawarte w Serwisie są stale przeglądane i zmieniane przez nas zgodnie z naszymi najnowszymi opracowaniami i najnowszymi publikacjami. Chociaż uważnie i stale sprawdzamy dokładność tych stron, NIE możemy jednak zapewnić, w żadnych okolicznościach, dokładności, dostępności i dostępu do jakiejkolwiek Usługi i/lub jakiejkolwiek części informacji zawartych lub wymienionych w naszym Serwisie i/lub na dowolnej jego stronie. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne pominięcia lub błędy, które mogą się pojawić, jak również nie możemy zapewnić dostępności Usługi w jakimkolwiek konkretnym momencie. Nie możemy zagwarantować, że każda specyfikacja zawarta w informacjach w naszym Serwisie w dowolnym momencie jest lub będzie dokładna, precyzyjna, poprawna lub kompletna ani też nie możemy zagwarantować ścisłego polegania na informacjach zawartych w Serwisie. Ponieważ korzystanie z Serwisu odbywa się na własne ryzyko, zachęcamy do stosowania wszelkich możliwych sposobów i środków ostrożności w celu przezwyciężenia powyższych kwestii.

Bezpieczeństwo

Żadna transmisja danych przez Internet nie jest niestety w 100% bezpieczna. Nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa i ochrony informacji przesyłanych przez Państwa przez Internet, natomiast przekazywanie wszelkich informacji przez Państwa do nas odbywa się na własne ryzyko. Niemniej jednak wszelkie informacje, które możemy od Państwa otrzymać, będą przechowywane i wykorzystywane przez nas zgodnie z naszą Polityką prywatności, oraz w sposób, który chroni i zabezpiecza Państwa prywatność.

Jeśli czują się Państwo w ten sposób bardziej bezpieczni, mogą Państwo zawsze skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dystrybutorem Iscar, zamiast wysyłać dane przez Internet.

ZRZECZENIE SIĘ PRAW/OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

CHOCIAŻ DOKŁADAMY WSZELKICH STARAŃ, ABY INFORMACJE W NASZYM SERWISIE BYŁY DOKŁADNE I AKTUALNE ORAZ BY SERWIS DZIAŁAŁ SPRAWNIE I W SPOSÓB BEZPIECZNY, NIE GWARANTUJEMY ANI NIE PRZEDSTAWIAMY INFORMACJI I NIE SKŁADAMY OŚWIADCZEŃ DOWOLNEGO RODZAJU DOTYCZĄCYCH SERWISU W ODNIESIENIU DO JEGO DOKŁADNOŚCI I/LUB JAKOŚCI, I/LUB PRZYDATNOŚCI, I/LUB AKTUALNOŚCI, I/LUB DOSTĘPU, I/LUB DOSTĘPNOŚCI, I/LUB KOMPLETNOŚCI, I/LUB WIARYGODNOŚCI, I/LUB POPRAWNOŚCI INFORMACJI LUB DOWOLNEJ ICH CZĘŚCI ALBO WYROBÓW LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH MATERIAŁÓW I/LUB USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU (DALEJ: „TREŚCI”).

NIE ZAPEWNIAMY ANI NIE OŚWIADCZAMY, ŻE SERWIS I/LUB ZAWARTE W NIM TREŚCI SĄ LUB BĘDĄ DOSTĘPNE W OKREŚLONYM CZASIE BĄDŹ MIEJSCU, NIE ZAPEWNIAMY RÓWNIEŻ, ŻE WSZELKIE WADY LUB BŁĘDY ZOSTANĄ NAPRAWIONE BĄDŹ TREŚCI SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW. PONIEWAŻ TREŚCI SĄ DOSTARCZANE BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, NIE NALEŻY POLEGAĆ NA TREŚCIACH OKREŚLONYCH POWYŻEJ. OFERUJEMY SERWIS I JEGO TREŚCI ZGODNIE Z POWYŻSZĄ DEFINICJĄ NA ZASADZIE „TAK, JAK JEST, W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, PRZY CZYM MOGĄ PAŃSTWO Z NIEGO KORZYSTAĆ Z ZASTRZEŻENIEM WSZELKICH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, NA WŁASNE RYZYKO.

Iscar, JEJ JEDNOSTKI STOWARZYSZONE, ZALEŻNE, PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, CZŁONKOWIE ZARZĄDU I PEŁNOMOCNICY NIE PONOSZĄ I NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB POMINIĘCIA ALBO WŁĄCZENIE JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW DO TREŚCI LUB W DOSTAWIE ALBO ZA JAKĄKOLWIEK FORMĘ STRATY LUB SZKODY, NIEZALEŻNIE OD PODMIOTU DEFINIUJĄCEGO (W TYM MIĘDZY INNYMI ZA JAKĄKOLWIEK SZKODĘ MAJĄTKOWĄ, SPECJALNĄ, BEZPOŚREDNIĄ, POŚREDNIĄ, WYNIKOWĄ, UBOCZNĄ, PRZEWIDYWALNĄ, NIEPRZEWIDYWALNĄ I/LUB RETORSYJNĄ), KTÓRA MOŻE WYNIKAĆ Z SERWISU ALBO TREŚCI LUB W INNY SPOSÓB MOŻE BYĆ ZWIĄZANA Z SERWISEM ALBO Z TREŚCIĄ.

WYRAŹNIE ZRZEKAMY SIĘ I ODMAWIAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, W TYM GWARANCJI POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I/LUB BRAKU NARUSZENIA W ODNIESIENIU DO USŁUG I/LUB TREŚCI, I/LUB WSZELKICH KWESTII, KTÓRE SĄ LUB MOGĄ BYĆ W INNY SPOSÓB ZWIĄZANE Z SERWISEM. PRZEDSTAWIONE WYŁĄCZENIE MA ZASTOSOWANIE WÓWCZAS, GDY RZEKOMA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MA CHARAKTER KONTRAKTOWY, DELIKTOWY, WYNIKA Z ZANIEDBANIA, PEŁNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ALBO DOWOLNEJ INNEJ PODSTAWY, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY Iscar I/LUB DOWOLNA Z JEJ JEDNOSTEK ZALEŻNYCH ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA DANEJ SZKODY LUB STRATY.

WYRAŹNIE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO, ŻE NIE BĘDĄ PAŃSTWO DOCHODZIĆ ANI OPIERAĆ SIĘ NA ZAPEWNIENIU, KTÓRE NIE ZOSTAŁO WYRAŹNIE OKREŚLONE W NINIEJSZEJ UMOWIE, ANI TEŻ TAKIE ZAPEWNIENIE NIE BĘDZIE WAŻNE. PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE RÓŻNYCH RODZAJÓW SZKÓD, MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Iscar W TYCH JURYSDYKCJACH BĘDZIE OGRANICZONA DO MINIMALNEGO ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONEJ I/LUB DOZWOLONEJ PRZEPISAMI PRAWA W TYCH JURYSDYKCJACH I NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ WSKAZANEGO ZAKRESU MINIMALNEGO.

ZABEZPIECZENIE

ZABEZPIECZĄ PAŃSTWO I/LUB ZREKOMPENSUJĄ Iscar I JEJ JEDNOSTKI ZALEŻNE, STOWARZYSZONE, CZŁONKÓW ZARZĄDU, DYSTRYBUTORÓW, PEŁNOMOCNIKÓW I PRACOWNIKÓW ORAZ ZWOLNIĄ ICH Z ODPOWIEDZIALNOŚCI OD WSZELKICH ROSZCZEŃ, ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB ŻĄDAŃ, W TYM OD ZASADNYCH HONORARIÓW ADWOKACKICH, ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM PRZEZ PAŃSTWA I/LUB Z MATERIAŁAMI LUB INFORMACJAMI ROZPOWSZECHNIANYMI LUB PRZEKAZYWANYMI W INNY SPOSÓB PRZEZ PAŃSTWA ZA POŚREDNICTWEM SERWISU, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z PAŃSTWA NIEWŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA ALBO UŻYTKOWANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA SERWISU BĄDŹ BYĆ Z TYM ZWIĄZANE. BEZ NARUSZENIA PAŃSTWA OBOWIĄZKU ZABEZPIECZENIA I/LUB ZREKOMPENSOWANIA Iscar, RÓWNIEŻ W PRZYPADKU NARUSZENIA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO SPRAWOWANIA CAŁKOWITEJ KONTROLI NAD WYŁĄCZNĄ OBRONĄ I OBSŁUGĄ WSZELKICH SPRAW, KTÓRE W INNY SPOSÓB PODLEGAJĄ ZABEZPIECZENIU PRZEZ PAŃSTWA, A WÓWCZAS WYRAŹNIE ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ PAŃSTWO DO PEŁNEJ WSPÓŁPRACY Z Iscar ORAZ DO DZIAŁANIA ZGODNIE Z PORADĄ PRAWNĄ Iscar, POSTĘPUJĄC ZGODNIE Z WSZELKIMI DOSTĘPNYMI ŚRODKAMI OBRONY I ZARZĄDZAJĄC NIMI.

Użytkowanie międzynarodowe

Iscar nie składa oświadczenia, na podstawie którego dowolne materiały i/lub Usługi, i/lub Treści w Serwisie zdefiniowane powyżej, są lub mogą być dostępne albo właściwe na terytoriach poza terytorium, na którym usługi są świadczone i/lub oferowane. Wszystkie Usługi i/lub Treści serwisu, w tym wszystkie wyroby, które możemy zaoferować w dowolnym momencie, są oferowane wyłącznie na podstawie transakcji krajowych i lokalnych. Przyjmują Państwo wyraźnie do wiadomości i zgadzają się, że każdy wyrób lub usługa, które można zamówić u Iscar, jeśli Iscar zdecyduje się ją dostarczyć, zostaną dostarczone Państwu od lokalnego przedstawiciela prawnego Iscar na właściwym terytorium i przez niego. Wszelkie tego rodzaju transakcje, okazje lub Usługa będą stanowiły transakcje lokalne, które będą realizowane i wykonywane z zastrzeżeniem wszystkich Warunków sprzedaży wymienionych poniżej oraz zgodnie ze wszystkimi właściwymi i odpowiednimi przepisami prawa lokalnego w tym kraju. Aby zapoznać się z „Warunkami sprzedaży”, należy kliknąć tutaj

Uzyskiwanie dostępu do Serwisu i/lub korzystanie z Treści z terytoriów, na których takie działania są nielegalne, jest zabronione. Postępowanie wbrew powyższemu postanowieniu odbywa się na własne ryzyko i z zastrzeżeniem Państwa wyłącznej odpowiedzialności za przestrzeganie wszystkich lokalnych przepisów prawa.

Wybór prawa i forum

„Warunki użytkowania” są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem kraju założenia Iscar Poland Sp z o.o. Wyraźnie zgadzają się Państwo, że wyłączna jurysdykcja w przypadku wszelkich roszczeń lub powództw wynikających z „Warunków użytkowania” lub korzystania przez Państwa z Serwisu bądź z tym związanych będzie wyłącznie należeć do właściwego sądu i instancji kraju założenia Iscar Poland Sp z o.o. Wyrażają Państwo ponadto wyraźną zgodę i poddają się osobistej jurysdykcji takiego sądu/instancji w celu rozpatrzenia wszelkich roszczeń lub powództw.

Niewłaściwe postępowanie, niewłaściwe użytkowanie i zakłócenia

Są Państwo odpowiedzialni za niewłaściwe postępowanie i/lub materiały, które umieszczają lub przekazują Państwo w Serwisie albo za jego pośrednictwem i nie będą Państwo korzystać z Serwisu i/lub jakichkolwiek dostępnych w nim Usług w celu oferowania, wysyłania, rozpowszechniania, linkowania lub pozyskiwania treści lub materiałów, które: (i) naruszają lub mogą naruszać jakiekolwiek prawa, przepisy, umowy lub sposób zachowania mające zastosowanie do aktywności w Internecie oraz do użytkowników sieci WWW i/lub (ii) są lub mogą być nielegalne, wprowadzające w błąd, niepoprawne, niekompletne, szkodliwe, zastraszające, nękające, obraźliwe, zniesławiające, niewłaściwe, pełne przemocy, nieprzyzwoite, obsceniczne, pornograficzne, oszczercze lub naruszające prywatność innych osób, i/lub (iii) naruszają lub mogą naruszać czyjąś własność intelektualną lub inne prawa, (iv) zawierają lub mogą zawierać wirusy albo inne pliki lub programy komputerowe, które zostały zaprojektowane bądź przeznaczone do zakłócania, uszkadzania, lub ograniczania funkcjonowania jakiejkolwiek części Serwisu i/lub jakiegokolwiek sprzętu bądź oprogramowania, i/lub (v) przerywają albo zakłócają lub mogą przerywać bądź zakłócać działanie Serwisu, i/lub (vi) są lub mogą być używane przez osoby nieupoważnione w jakimkolwiek celu innym niż ten, który jest zgodny ze wszystkimi „Warunkami użytkowania”.

Przyjmowanie zleceń i podpisów

Treści i Usługi dostępne w Serwisie są oferowane Państwu z zastrzeżeniem wszystkich „Warunków sprzedaży” i zgodnie z niniejszymi „Warunkami użytkowania”. Wszystkie zamówienia elektroniczne złożone i/lub przesłane przez Państwa w Serwisie lub za jego pośrednictwem pod Państwa nazwą użytkownika, jeśli zostały otrzymane i zatwierdzone przez Iscar, uznaje się za przyjęcie oferty złożonej przez Państwa. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, poczty lub innych właściwych środków w celu ustalenia Państwa tożsamości, wyjaśnienia Państwa zamówienia, omówienia wszelkich warunków kredytowania i płatności, weryfikacji Państwa żądanego adresu dostawy i środków, za pomocą których wolą Państwo dokonać dostawy, a także w jakimkolwiek innym celu, który może być związany z Państwa zamówieniem.

Wyrażają Państwo wyraźną zgodę na zawarcie prawnie wiążącej umowy kupna i/lub umowy o świadczenie usług między Państwem a Iscar po otrzymaniu zamówienia (zamówień), pod warunkiem, że zaakceptujemy, zatwierdzimy i potwierdzimy to zamówienie (zamówienia), wydając „Zatwierdzenie zamówienia” o numerze podobnym do numeru Państwa zamówienia. Jeśli nasze „Zatwierdzenie zamówienia” dotyczy tylko części Państwa zamówienia, umowa między nami będzie obowiązywać tylko w odniesieniu do tej części Państwa zamówienia, która została przez nas zaakceptowana i zatwierdzona. Możemy odmówić przyjęcia Państwa zamówienia (zamówień) lub zatwierdzić Państwa zamówienie (zamówienia) w całości lub w części, jeśli uznamy to za stosowne i bez obowiązku uzasadniania naszej decyzji. W przypadku, gdy zdecydujemy się zatwierdzić tylko część zamówienia (zamówień), nie będą Państwo uprawnieni do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń i/lub żądań, ani też nie będą Państwo uprawnieni do jakichkolwiek środków prawnych w odniesieniu do tej części Państwa zamówienia, której nie zatwierdziliśmy.

Wyraźnie zrzekają się Państwo i rezygnują z góry z wszelkich roszczeń stwierdzających, że zamówienia otrzymane od Państwa i potwierdzone przez nas nie stanowiły oferty złożonej nam przez Państwa lub że nie zawarto żadnej umowy między Państwem a Iscar z przyczyn m.in. braku podpisu i/lub braku przesłania akceptacji.

Rozdzielna interpretacja postanowień i włączenie postanowień do treści umowy

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między Państwem a Iscar w odniesieniu do Serwisu i wszystkich jego Treści zdefiniowanych powyżej. Całość „Warunków użytkowania” zastępuje i unieważnia wszelkie wcześniejsze lub równoczesne negocjacje, oświadczenia i propozycje (w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej lub dowolnej innej) między Państwem a Iscar.

Jeśli którekolwiek z postanowień „Warunków użytkowania” zostanie uznane za nieważne lub w inny sposób niewykonalne, w całości bądź częściowo, postanowienie takie będzie interpretowane, rozumiane, stosowane i egzekwowane w sposób zgodny z obowiązującym prawem i odzwierciedlający rzeczywiste intencje wyrażone w „Warunkach użytkowania”. Każde z pozostałych postanowień pozostaje w pełnej mocy i skuteczności.

Wypowiedzenie umowy

Iscar zastrzega sobie prawo, całkowicie według własnego uznania, do wypowiedzenia i/lub ograniczenia w inny sposób dostępu do całości lub części serwisu i/lub jego Treści, jeśli uzna to za stosowne, z powiadomieniem lub bez powiadomienia.© IMC International Metalworking Companies B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone [kwiecień 2018]